Ten Eersten vvort een yder Musquettier ghevvesen hoe hy int voortgaen zijn Musquet ende furquet, bequamelijken draghen sal, als te vveten dat hy, hebbende de furquet inde rechter handt, de selfde int voortgaen, t'elcke mael op der aerden voort setten sal, hebbende oock daer aen te voeren een koordeken vast ghemaeckt, om de selfde alst van noode sy te moghen sleypen, latende het Musquet met de sleutel dicht by de schouder comen,de hant ontrent het duym gat, ende de lonte die aen beyde eynden branden moet tusschen de twee cleynste vinghers vande selfde hant voeghen, ende de selfde binnen de lade nedervvaerts hanghen laten, om die t'allen tijden Iangher te connen maecken, ende het een deel om t'ander te moghen gebruycken ende vervvisselen,sal mede altijt behalven flessche oft laedt maten een cleyn flesken met laedt polver dragen, om daer vvt alleen het polver inde pan te doen.


vorige bladzijde volgende bladzijde
-titelpagina- -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- -15- -16- -17- -18- -19- -20- -21- -22- -23- -24- -25- -26- -27- -28- -29- -30- -31- -32- -33- -34- -35- -36- -37- -38- -39- -40- -41- -42- -43- -vvoorden van commandement-